Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/ar6hqbt/domains/tvdemookerheide.nl/public_html/functions.php on line 9
TVDeMookerheide.nl - Tennisvereniging De Mookerheide

Clubinformatie


 

1 Verenigingsgegevens        

 

ALGEMEEN

Tennisvereniging De Mookerheide is opgericht op 29 mei 1964.

De vereniging is lid van de KNLTB (bondsnummer 38562).

 

ADRES PARK

Hendrik van Nassaulaan 2

6585 KL  Mook

Telefoon: (024) 696 17 52

 

 

LEDENADMINISTRATIE

Bea Edlinger

Knollenberg 1

6585 WJ  Mook

Telefoon: (024) 344 44 10

e-mail: ledenadministratie@tvdemookerheide.nl

 

BANKREKENINGEN

 


Penningmeester:

NL03RABO0131615130 van de Rabobank te Malden

 

       WEB-SITE

www.tvdemookerheide.nl

 

 

2 Bestuur

 

Het dagelijks bestuur van tennisvereniging de Mookerheide bestaat uit drie leden; een secretaris, een penningmeester en een bestuurslid Wedstrijdzaken. De positie van voorzitter is momenteel vacant

 


Esther de Beer, penningmeester

Frank van Rooij, secretaris

Jeanette Kreuger, wedstrijdzaken    


penningmeester@tvdemookerheide.nl

secretaris@tvdemookerheide.nl

vcl@tvdemookerheide.nl

       

3 Ledenadministratie

 

Aanmelden lidmaatschap

Aanmelding als lid kan telefonisch of schriftelijk bij de Ledenadministratie:

 

Bea Edlinger

Knollenberg 1

6585 WJ  Mook

Telefoon: (024) 344 44 10

e-mail:  ledenadministratie@tvdemookerheide.nl

 

Bij aanmelding dient altijd een pasfoto te worden ingeleverd ten behoeve van het KNLTB-pasje. Zonder pasfoto kan geen inschrijving bij de KNLTB plaatsvinden.

Na betaling van de contributie wordt het nieuwe lid aangemeld bij de KNLTB.

De labels zijn daarna af te halen in het clubhuis.

 

Beëindigen lidmaatschap

Beëindiging van het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk plaatsvinden bij de ledenadministratie.

Leden die hun lidmaatschap willen beëindigen dienen dit

voor 1 december van het lopende jaar te doen.

 

Het lidmaatschap eindigt dan met ingang van het daaropvolgende tennisseizoen.

 

Ledenpas

De ledenpasjes voor het nieuwe seizoen zijn aan het begin van het seizoen beschikbaar in het clubhuis. De pasjes kunnen worden afgehaald tijdens het openingstoernooi. Na het openingstoernooi worden de pasjes in de houder gedaan die aan de muur hangt in het clubhuis. Pasjes worden uitsluitend uitgegeven als de contributie is betaald.

 

 

Verlies ledenpas

Indien een lid zijn of haar pas verloren heeft, kan men uitsluitend tegen betaling van € 10,00 een nieuwe pas aanvragen bij de ledenadministratie.

 

                                                    

4 Tarieven 2015

Soort

Lidmaatschap

Omschrijving

Tarief in €

Senioren

Leden die in 2015 18 jaar of ouder zijn


 115,--


Junioren

Leden die in 2015 jonger dan 18 jaar zijn


  51,50


Studerende leden

Leden die op 1 november van het verenigingsjaar jonger zijn dan 27 jaar en aantoonbaar ingeschreven staan bij een officiële vorm  van dagonderwijs


  70,50

 

 


Theeleden

Leden die de vereniging ondersteunen, maar geen gebruik maken van de tennisbanen

 

18,50

Ereleden

Leden die zich in het verleden bijzonder

verdienstelijk hebben gemaakt voor de vere-niging en als zodanig door de algemene vergadering zijn benoemd

Gratis

Toeslag

voor niet

automatische incasso

Leden die geen gebruik maken van de auto-matische incasso voor betaling van het lid-maatschap zijn een toeslag verschuldigd voor administratiekosten

   5,00

     

Tweede lidmaatschap

€ 37,50 voor junior leden die al lid zijn van een andere TV

€ 50,00 voor studerende leden die al lid zijn van een andere TV

€ 60,00 voor senior leden die al lid zijn van een andere TVFamiliekorting

Er is een familiekorting van 50% op het lidmaatschapsgeld vanaf het vierde gezinslid en volgende(n) die jonger zijn dan 18 jaar en die woonachtig zijn op hetzelfde adres als de andere gezinsleden die spelend en betalend lid zijn van onze vereniging. Met andere woorden: deze korting geldt alleen voor juniorleden waarvan in hetzelfde gezin minimaal drie leden lid zijn van onze vereniging (theeleden en ereleden uitgesloten).

Let op: Deze korting geldt niet in combinatie met andere aanbiedingen!

 

Tarieven introducés

Junioren betalen  € 2,50 en senioren betalen € 5,00 per dag.

 

5. Parkreglement

Artikel 1 Gravelseizoen

Het officiële gravelseizoen loopt van 1 april tot 1 november. Indien de banen na 1 november nog bespeelbaar zijn, kunnen de leden nog op de banen terecht. De commissie baanonderhoud bepaalt op welk moment de banen niet langer bespeelbaar zijn als het gevolg van vorst. De netten worden dan verwijderd.

 

Artikel 2 Toegang banen

Baan 1, 3 en 4 zijn bestemd voor senioren en baan 2 is tot 21.00 uur bestemd voor juniorleden. Dit betekent dat baan 2 indien noodzakelijk door juniorleden kan worden geclaimd. Dit geldt voor juniorleden t/m 12 jaar tot uiterlijk 19.00 uur en voor de overige juniorleden tot uiterlijk 21.00 uur.

 

Tijdens georganiseerde activiteiten zoals officiële trainingstijden, toernooien en toss-activiteiten kan niet worden afgehangen op de banen die nodig zijn voor de desbetreffende activiteit.

 Voor competitiewedstrijden geldt het volgende:

Indien er 1 team thuis speelt zijn de banen 3 en 4 voor recreanten beschikbaar. Bi2 thuisspelende teams zijn er geen banen voor recreanten beschikbaar (op de vrijdagavonden van de voorjaarscompetitie). Als er geen recreanten zijn mogen de competitieteams gebruik maken van de vrije banen. Komen er echter recreanten, dan kunnen zij vervolgens de eerste vrije baan claimen.

 De banen mogen niet bespeeld worden tijdens en vlak na hevige regen (glimmende banen!). Ook banen die ontdooien na een lichte vorst (papperige banen!) mogen niet bespeeld worden.

 

Artikel 3 Baanreservering

Het reserveren van banen via een afhangbord is voor onze club achterhaald. Het versleten afhangbord is derhalve verwijderd. Wij gaan er van uit dat in voorkomende gevallen onderling de baanreservering geregeld kan worden.

 

Artikel 4 Introducées

Tegen betaling van een introductielabel ter waarde van 2,50 voor junioren en 5,00 voor senioren kunnen leden een niet-lid introduceren. Deze introductielabels zijn af te halen bij Frank van Rooij of bevinden zich in een plastic map buiten aan het clubhuis. De procedure van het afhangen met een introductielabel is als volgt:

 De gastenlabels dienen volledig ingevuld te worden.

·      Gastenlabels worden gebruikt voor de reservering van de baan (zie artikel 3 baanreservering). Indien het clubhuis open is, kunnen de labels worden betaald aan de bar.

·      Indien het clubhuis gesloten is, kunnen de labels in de brievenbus gedeponeerd worden. De betaling van het label gebeurt dan op een later tijdstip aan de bar.

 

De leden die een introdu uitnodigen zijn verantwoordelijk voor het regelen van een geldig introductielabel alsmede voor het gedrag van zijn/haar introducé.

Het introductielabel is de gehele dag geldig op de datum die is aangegeven op het label en dient te zijn voorzien van de naam van de geïntroduceerde speler. Een gast mag hoogstens vijf maal per seizoen geïntroduceerd worden.

 

Ten aanzien van leden van de tennisvereniging de Heikant gelden de volgende bijzondere introductieregels:

Een lid van TV de Mookerheide mag leden van TV de Heikant uitnodigen om gezamenlijk op de banen van TV de Mookerheide te spelen tijdens de daluren. De daluren zijn van maandag t/m vrijdag van 9.00 uur tot 18.00 uur.

Bovenstaande regel is niet van toepassing als er door TV de Mookerheide op dat moment een activiteit wordt georganiseerd (toss, competitie, toernooien).

Leden van TV de Mookerheide mogen met hun ledenpas ook tijdens dezelfde daluren spelen op de banen van TV de Heikant indien zij samenspelen met een lid van de respectievelijke vereniging. Deze bepaling geldt alleen tijdens het zomerseizoen.

Tijdens de Mookse kampioenschappen mogen leden van TV de Mookerheide op de banen van TV de Heikant spelen met een geldige pas.

Tijdens het 30+ toernooi mogen leden van TV de Heikant op de banen van TV de Mookerheide spelen met een geldige pas.

 

Artikel 5 Huisdieren

Huisdieren mogen alleen aangelijnd op het park aanwezig zijn. Indien huisdieren hun behoefte doen op het terrein van de vereniging dienen de eigenaren de uitwerpselen op te ruimen.

 

Artikel 6 Parkeergelegenheid

Er is parkeergelegenheid voor autos aan beide zijden van het park. Rijwielen kunnen gestald worden net buiten het park (achter baan 1) of binnen de omheining in het fietsenrek voor baan 1.

 

Artikel 7 Baanonderhoud

Teneinde de banen in optimale conditie te houden gelden voor alle leden de volgende regels:

Na het spelen is men verplicht de baan te slepen en bij droog weer te sproeien (eerst sproeien dan slepen!). Bij grote droogte dient u ook voor het spelen de hele baan uitgebreid te sproeien.

De banen mogen uitsluitend met tennisschoenen worden betreden.

Een ieder dient te allen tijde de aanwijzingen van de commissie baanonderhoud op te volgen.

De commissie baanonderhoud is bevoegd de toegang tot de banen te verbieden indien de omstandigheden dit vereisen of bij tussentijds speciaal onderhoud.

Geconstateerde gebreken zoals losliggende lijnen, defecte verlichting en dergelijke dienen te worden gemeld bij de commissie baan-onderhoud (telefoonnummers en contactpersonen staan in deze Info-Smash).

Geconstateerde gebreken die geen betrekking hebben op de banen dienen te worden gemeld bij de commissie algemeen onderhoud (telefoonnummers en contactpersonen staan in deze InfoSmash).

 

Artikel 8 Baanverlichting

Bij het verlaten van de baan dient de baanverlichting te worden gedoofd indien u als laatste het park verlaat. Na het uitschakelen kunnen de lampen pas weer na ca. 15 minuten worden aangezet. Om 24.00 uur dooft de verlichting automatisch. De verlichting mag niet aan tussen 24.00 uur en 07.00 uur.

 

Artikel 9 Gedrag op het park

We verzoeken al onze leden zich correct en sportief te gedragen. Houd ook in uw enthousiasme rekening met de andere spelers.

 

Artikel 10 Clubhuis

Ieder die gebruik maakt van het clubhuis en het park behoort dit in ordelijke staat te houden en achter te laten. Help de barwacht, ook als hij/zij er niet om vraagt. Help vooral tegen sluitingstijd met opruimen en afsluiten.

Gebruikte glazen e.d. dienen naar de bar te worden teruggebracht en schoon te worden opgeruimd. Het is niet toegestaan meubilair uit het clubhuis mee naar buiten te nemen. De aanwezige terrasmeubelen dienen op het terras te blijven. Telkens wanneer men als laatste het clubhuis verlaat, is men verplicht dit af te sluiten.

 

Artikel 11 Trainers

Het is zonder toestemming van het bestuur niet toegestaan een andere dan de door het bestuur aangewezen trainer(s) te engageren.

 

Artikel 12 Aansprakelijkheid

Het bestuur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor ontvreemde, beschadigde en/of verloren eigendommen van spelers of bezoekers.

Men is verplicht in het geval van al dan niet moedwillige vernieling van en aan banen en eigendommen van de tennisvereniging aan het bestuur mede te delen en de geleden schade te vergoeden.

 

Artikel 13 Parkreglement

Ieder die het aangaat wordt geacht bekend te zijn met dit reglement. In alle situaties waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

Het bestuur houdt zich het recht voor wijzigingen in het reglement aan te brengen.

 


6. Commissies

(op alfabetische volgorde)

 

Beheer en Onderhoud Banen
(valt onder verantwoordelijkheid secretaris)

C
on van Beuningen                   Tel. (024) 696 1308
Phil Bluijssen                              Tel. (024) 696 1743
 
Beheer WEB-site
Frank van Rooij                          Tel. (024) 8458029
 
Competitieleider
Jeanette Kreuger              Tel. (024) 696 1887
 
Groenvoorziening
(valt onder verantwoordelijkheid secretaris)
Bep van Maasakkers                   Tel. (024) 696 3069
Ria Weckx                                  Tel. (024) 696 2429
Frank van Rooij                          Tel. (024) 845 8029
 
Inkoop bar
(valt onder verantwoordelijkheid penningmeester)
Bep van Maasakkers                  Tel. (024) 696 3069
Ria Weckx                                  Tel. (024) 696 2429
 
Kascommissie
Yvette Gallee                              Tel (024) 696 2089

 
Ledenadministratie
(valt onder verantwoordelijkheid penningmeester)
Bea Edlinger                               Tel. (024) 344 4410
 
Schoonmaak clubgebouw
(valt onder verantwoordelijkheid secretaris)
Bep van Maasakkers                   Tel. (024) 696 3069
 
Sponsoring en adverteerders
(valt onder verantwoordelijkheid penningmeester)
Esther de Beer                      Tel. (024) 696 2215
Ria Weckx                                  Tel. (024) 696 2429
 
Trainingen
Jeanette Kreuger              Tel. (024) 696 1887
 
De tennislessen worden verzorgt door Maximum Tennis.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jeanette Kreuger of rechtstreeks bij: www.maximumtennis.nl